Artikel

Bottenundersökningar - juli 2021

I juli 2021 undersöktes havsbotten och MS Estonias position på botten av haverikommissionerna i samarbete med bl.a. Stockholms universitet.

Den 8-16 juli 2021 undersökte haverikommissionerna i Estland och Sverige bottenförhållandena och fartygets position på botten. I stor utsträckning genomfördes själva undersökningarna av Stockholms universitet. Därutöver samarbetade haverikommissionerna bl.a. med Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och Tallinns tekniska universitet (TalTech).

Arbetet innefattade i första hand undersökningar av botten och fartyget med olika former av ekolods- eller sonarinstrument. Viss fotografisk dokumentation med ROV (undervattensrobot) genomfördes också.

Bland de undersökningar som genomfördes kan nämnas:

Multibeam (multistråleekolod) med utrustning monterad på fartyg som kör över området.

Sidescan (sidoseende ekolod) med utrustning som släpas av ett fartyg genom vattnet.

Svepsonarundersökning (Mesotech) med utrustning som sänks ned och placeras runt vraket.

Vid arbetet användes det estniska kombinationsfartyget EVA 316 och det svenska forskningsfartyget ELECTRA af ASKÖ.

De data som samlades in under förstudien var omfattande. Omedelbart efter förstudien konstaterades följande.

Längs fartygets styrbordssida finns en intryckning som är drygt 20 meter lång. I båda ändarna av den finns penetrerande skador (hål), varav det ena visats i en TV-dokumentär.

En del av vraket ligger i mycket mjuk lera. Det finns även partier av botten i närheten av vraket med stenar, hård botten och berg i dagen. Det verkar finnas en bergsrygg som löper vinkelrätt mot fartyget och in under det, ungefär där det finns skador i styrbords sida.

Vid undersökning av fartyget med svepsonar indikerade resultaten att det finns en öppning i fartygets för. ROV-undersökning med kamera bekräftade att fartygets bogramp inte längre fanns på sin plats utan lossnat från sina gångjärnsfästen och nu ligger på sidan, vilket lämnar en öppning in till fartygets bildäck.

Även andra skador på fartyget dokumenterades. Det finns bl.a. deformationer på akterskeppet som kan överensstämma med att aktern träffade botten först.

Borrprov med undervattensrobot

Stockholms universitets rapport om bottenförhållandena på olycksplatsen publicerades i november 2021. Av rapporten framgår bland annat att det konstaterats finnas berg i dagen i anslutning till de större skador som finns i skrovets styrbordssida. Berggrunden synes bestå av en magmatisk bergart. Ett borrprov som togs 2023 visar att berggrunden består av gnejs. Stockholms universitets rapport är tillgänglig via länken nedan.

Stockholms universitets rapport

KOMPLEMENT

DIGITAL MODELL AV ESTONIA.

Som en del av bedömningen av den nya informationen om Estonia har en digital och en fysisk modell skapats.

Syftet med den digitala modellen av MS Estonia är att ge en så korrekt allmän översikt som möjligt av fartygets exteriör och de konstruktionsmässiga och tekniska egenskaperna hos fartyget som det såg ut den 27 september 1994.

Modellen skapades i syfte att utveckla en fysisk modell av Estonia och för att demonstrera fartyget vid olika undersökningar och offentliga sammanhang.

I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en tillfällig gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan.

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett tidigare inte känt hål i fartygets styrbordssida. Estlands olycksutredningsmyndighet inledde därför en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige.

Syftet med den preliminära bedömningen är att överväga om den nya informationen ger anledning att revidera de slutsatser som drogs i 1997 års rapport, om nya utredningsåtgärder bör vidtas och i så fall vilka.

För ytterligare information om arbetet med den preliminära bedömningen, se här.

HITTA SVAR PÅ FLER FRÅGOR.

Om du inte hittar svaren nedan, kontakta oss så hjälper vi dig på vägen. Har du frågor om verksamheten som du inte hittar svar på? Eller synpunkter? Kontakta oss nedan.