Artikel

Bogrampen bärgas.

I juli 2023 bärgades bogrampen från MS Estonia. Dessutom filmades bildäck med en mindre ROV.

Bogrampen bärgas från MS Estonia.

I juli 2023 genomfördes ytterligare undersökningar av fartyget med hjälp av det norska företaget Reach Subsea A/S. Undersökningarna genomfördes med två olika undervattensrobotar (ROV).

Med hjälp av en liten ROV filmades de delar av fartygets lastrum (bildäck) som gick att komma åt. Filmmaterialet kommer att analyseras närmare och därefter göras tillgängligt för allmänheten.

Bogrampen, som lossnat från fartyget, bärgades. Den har förts till Estland där den kommer att bli föremål för närmare undersökningar.

En del av metallen nära skadan i fartygets styrbordssida sågades loss och bärgades för vidare undersökningar. Ytterligare några metalldelar som skars loss från skrovet av dykare på 1990-talet bärgades. Ett helt fönsterglas och delar av ett annat fönster bärgades. Den ena av bogrampens två preventervajrar bärgades.

Ett borrprov togs på berggrunden i närheten av den främre delen av skadan på fartygets styrbordssida.

Stockholms universitet bedömde initialt att berggrunden består av granodiorit eller granit. Närmare analyser av borrprovet tyder på att det är gnejs.

Prover har tagits på den beväxning som finns framförallt på brottytor i fartygsplåten. Dessa prov kommer att analyseras närmare av Stockholms universitet.

KOMPLEMENT

DIGITAL MODELL AV ESTONIA.

Som en del av bedömningen av den nya informationen om Estonia har en digital och en fysisk modell skapats.

Syftet med den digitala modellen av MS Estonia är att ge en så korrekt allmän översikt som möjligt av fartygets exteriör och de konstruktionsmässiga och tekniska egenskaperna hos fartyget som det såg ut den 27 september 1994.

Modellen skapades i syfte att utveckla en fysisk modell av Estonia och för att demonstrera fartyget vid olika undersökningar och offentliga sammanhang.

I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en tillfällig gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan.

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett tidigare inte känt hål i fartygets styrbordssida. Estlands olycksutredningsmyndighet inledde därför en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige.

Syftet med den preliminära bedömningen är att överväga om den nya informationen ger anledning att revidera de slutsatser som drogs i 1997 års rapport, om nya utredningsåtgärder bör vidtas och i så fall vilka.

För ytterligare information om arbetet med den preliminära bedömningen, se här.

HITTA SVAR PÅ FLER FRÅGOR.

Om du inte hittar svaren nedan, kontakta oss så hjälper vi dig på vägen. Har du frågor om verksamheten som du inte hittar svar på? Eller synpunkter? Kontakta oss nedan.