Artikel

Statens haverikommission begär att lagen ändras

I december 2020 begärde Statens haverikommission att lagstiftningen om gravfrid vid vraket efter MS Estonia skulle ändras så att det blir tillåtet för haverikommissionen att genomföra nya undersökningar på plats.

I december 2020 kom haverikommissionerna i Estland, Sverige och Finland överens om att de nya uppgifterna om skador i fartygets styrbordssida var sådana att nya undersökningar av fartyget behövde ske på plats.

MS Estonia betraktas som en gravplats. Det finns en internationell överenskommelse om att skydda fartyget och ett område runt det från dykning eller annan verksamhet som stör gravfriden. Nio länder har undertecknat överenskommelsen. I några av länderna, bl.a. i Sverige och Finland, finns nationell lagstiftning som förbjuder dykning och andra undervattensaktiviteter i området med vissa undantag. Ett sådant undantag är att åtgärder får vidtas för att förhindra förorening av den marina miljön runt vraket.

Den 18 december 2020 begärde Statens haverikommission att regeringen skulle vidta åtgärder för att ändra den svenska lagstiftningen på ett sådant sätt att det görs tydligt att haverikommissionernas undersökning av vraket är tillåten. Regeringen lade fram en proposition till Riksdagen med denna innebörd och Riksdagen beslutade att ändra lagen. Lagändringen innebär att det fortfarande råder gravfrid runt vraket och att dykning och andra undervattensaktiviteter är förbjudna men att undantagen från förbudet även gäller myndigheter som utreder förlisningen. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2021.

Samtidigt trädde motsvarande lagändringar i kraft i Finland. Den finska lagändringen är dock tillfällig och gäller till utgången av år 2024.

Undersökningarna av MS Estonia har skett med olika former av undervattensrobotar (ROV). På bilden till höger är en s.k. work class ROV som användes av Reach Subsea AS vid undersökningarna 2023.

Estonia Wreck
KOMPLEMENT

DIGITAL MODELL AV ESTONIA.

Som en del av bedömningen av den nya informationen om Estonia har en digital och en fysisk modell skapats.

Syftet med den digitala modellen av MS Estonia är att ge en så korrekt allmän översikt som möjligt av fartygets exteriör och de konstruktionsmässiga och tekniska egenskaperna hos fartyget som det såg ut den 27 september 1994.

Modellen skapades i syfte att utveckla en fysisk modell av Estonia och för att demonstrera fartyget vid olika undersökningar och offentliga sammanhang.

I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en tillfällig gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan.

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett tidigare inte känt hål i fartygets styrbordssida. Estlands olycksutredningsmyndighet inledde därför en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige.

Syftet med den preliminära bedömningen är att överväga om den nya informationen ger anledning att revidera de slutsatser som drogs i 1997 års rapport, om nya utredningsåtgärder bör vidtas och i så fall vilka.

För ytterligare information om arbetet med den preliminära bedömningen, se här.

HITTA SVAR PÅ FLER FRÅGOR.

Om du inte hittar svaren nedan, kontakta oss så hjälper vi dig på vägen. Har du frågor om verksamheten som du inte hittar svar på? Eller synpunkter? Kontakta oss nedan.